Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 4, 2022  
csv url
ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน
Last update dataset : December 22, 2021  
xls
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : December 3, 2021  
pdf csv rdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : December 3, 2021  
pdf csv
ข้อมูล ศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัด พร้อม ที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อผู้ประสานวาน
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx url
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางาน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
jpg
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 รอบแรก ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 รอบสอง ตั้งแต่ มกราคม -...
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 31, 2021  
xls url
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการ สังคมสาหรับผู้สูงอายในชุมชนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแกนนําอาสาสมัครชุมชน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls url
ผลการปฏิบัติงาน
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls
ข้อมูลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความรุนแรงและแนวโน้มของการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในมิติเชิงพื้นที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api