เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร (761 )

วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf