เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ (1,905 )

แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...

Last update dataset : May 15, 2022
เกษตรกรรม
url