เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
3 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าว (1,604 )

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
xlsx
ข้อมูลการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด (528 )

รายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
xlsx
ข้อมูลการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด (957 )

รายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
pdf