เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (4,064 )

ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...

Last update dataset : April 1, 2024
เกษตรกรรม
xlsx csv
ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย (12,208 )

ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561

Last update dataset : May 10, 2022
เกษตรกรรม
csv xlsx url