เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี 2563/64 (4,123 )

ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี 2563/64

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
pdf
ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี 2562/63 (665 )

ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี 2562/63

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
pdf