เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (4,070 )

ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...

Last update dataset : April 1, 2024
เกษตรกรรม
xlsx csv
ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย (12,244 )

ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561

Last update dataset : May 10, 2022
เกษตรกรรม
csv xlsx url
ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก (1,412 )

ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 - 2562 จำแนกตามจังหวัดและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
csv
ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (1,863 )

งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ งานสระเก็บ งานฝายน้ำล้น งานขุดลอกลำห้วย งานระบบคลองส่งน้ำ งานระบบท่อส่งน้ำ...

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
csv