เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย (12,239 )

ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561

Last update dataset : May 10, 2022
เกษตรกรรม
csv xlsx url