เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
6 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก (10,664 )

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...

Last update dataset : April 1, 2024
เกษตรกรรม
url zip
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ (2,225 )

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ...

Last update dataset : May 15, 2022
เกษตรกรรม
url
ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ (1,905 )

แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...

Last update dataset : May 15, 2022
เกษตรกรรม
url
ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย (12,208 )

ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561

Last update dataset : May 10, 2022
เกษตรกรรม
csv xlsx url
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก (2,485 )

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความแห้งแล้งประกอบด้วย 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงกายภาพแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้ง 2. ข้อมูลสถิติพื้นที่ประสบความแห้งแล้ง...

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
url
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (2,141 )

แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับตำบล และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ ครบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
url