เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ เขตการปกครอง
Last update dataset : October 31, 2021  
docx