Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ตั้งโครงการการเคหะทั่วประเทศ
Last update dataset : July 21, 2020  
xlsx
ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล...
Last update dataset : April 1, 2020  
csv xlsx
จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...
Last update dataset : March 14, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
Last update dataset : February 12, 2020  
csv xls xlsx