เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ชุดข้อมูลรายชื่อส่วนราชการ รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf