Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ชุดข้อมูล "การแบ่งภูมิภาคและการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน 69 หน่วยงาน กว่า 90 แบบ ครบทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย...
Last update dataset : July 16, 2021  
xlsx json csv docx pdf
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : June 25, 2021  
xlsx shp json docx
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และสถิติการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองบ้านบึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : March 12, 2021  
docx
ข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ เขตการปกครอง
Last update dataset : March 12, 2021  
docx
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 1, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรชาย – หญิง ขนาดพื้นที่ จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx