เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : August 24, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : August 24, 2023  
pdf csv api
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : August 24, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : August 24, 2023  
pdf csv