Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv