Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx json csv docx pdf
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรชาย – หญิง ขนาดพื้นที่ จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx