Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
Last update dataset : February 22, 2021  
pdf
ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564
Last update dataset : February 18, 2021  
pdf
ชุดข้อมูลรายชื่อส่วนราชการ รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
Last update dataset : February 17, 2021  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 2561-2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564
Last update dataset : January 29, 2021  
url
บรรยายสรุปจังหวัดพิจิตร
Last update dataset : January 15, 2021  
pdf
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้ง จังหวัดพิจิตร
Last update dataset : January 15, 2021  
xlsx
ชุดข้อมูลรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ และที่ตั้ง ของส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Last update dataset : January 12, 2021  
xlsx csv
ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ...
Last update dataset : October 1, 2020  
shp xml json pdf
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 1, 2020  
csv docx