Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
Last update dataset : June 4, 2020  
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
Last update dataset : June 4, 2020  
ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล...
Last update dataset : April 1, 2020  
csv xlsx
จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...
Last update dataset : March 14, 2020  
csv xlsx
เส้นทางหลวงชนบท ประกอบด้วย รหัสจังหวัด รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง(กม.) หน่วยรับผิดชอบ ความกว้าง (เลน) เลน วันที่ปรับปรุง
Last update dataset : February 12, 2020  
kmz
ข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (ปี พ.ศ. 2558)  มาตราส่วน 1:20000
Last update dataset : February 12, 2020  
kmz
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
Last update dataset : February 12, 2020  
csv xls xlsx
ชุดข้อมูลพิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
Last update dataset : January 3, 2020  
csv xls