Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
เส้นทางหลวงชนบท ประกอบด้วย รหัสจังหวัด รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง(กม.) หน่วยรับผิดชอบ ความกว้าง (เลน) เลน วันที่ปรับปรุง
Last update dataset : February 12, 2020  
kmz
ข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (ปี พ.ศ. 2558)  มาตราส่วน 1:20000
Last update dataset : February 12, 2020  
kmz