เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2566-2570)
Last update dataset : June 14, 2023  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564
Last update dataset : June 13, 2023  
zip
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
zip