Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน
Last update dataset : September 3, 2021  
csv url
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 3, 2021  
csv url
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบางไผ่ https-www-bangphai-go-th-home
Last update dataset : September 3, 2021  
url
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : August 20, 2021  
xlsx csv url
แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์...
Last update dataset : August 20, 2021  
xlsx csv url
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 2561-2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564
Last update dataset : January 29, 2021  
url
สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด
Last update dataset : September 19, 2020  
url