Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf csv
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : March 11, 2021  
pdf
กฟน. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : March 11, 2021  
pdf
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2562
Last update dataset : September 8, 2020  
pdf
กฟน. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2562
Last update dataset : September 8, 2020  
pdf