Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำทั้งประเทศในรูปแบบ shape file และการนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น...
Last update dataset : October 10, 2022  
zip xlsx jpg shp