Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขต 25 ลุ่มน้ำหลัก 254 ลุ่มน้ำสาขา (เดิม) มีการปรับปรุงแก้ไขเป็น 22 ลุ่มน้ำหลัก 353 ลุ่มน้ำสาขา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138...
Last update dataset : March 1, 2022  
xlsx rar