Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2559 (เบื้องต้น) สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ  ชี้วัดสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ประกอบด้วยสถิติข้อมูลการผลิต การนำเข้า การส่งออก การแปรรูป...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
การประเมินผลการดำเนินโครงการของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินใน งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นโดยผู้รับผิดชอบโครงการประเมินตนเอง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ศักยภาพแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย (ปี 2560)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย (ปี 2552)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
1.รายชื่อโรงงานเอทานอล 2.ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก็สโซฮอล์ และปริมาณการใช้เอทานอล  3.ราคาเอทานอล  4.จำนวนสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน E20และE85...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สรุปจำนวนคนเข้าร่วมรับการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เป็นข้อมูล ประเภทผลิตภัณฑ์ รุ่นของผลิตภัณฑ์ และค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
1.รายชื่อโรงงานไบโอดีเซล 2.ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซล และปริมาณการใช้ไบโอดีเซล 3.ราคาไบโอดีเซล 4.ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล 5.ราคาวัตถุดิบ 6.ปริมาณรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลการส่งหรือไม่ส่งรายงานการจัดการประจำปี / ข้อมูลการมีผู้รับผิดชอบครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนตามกฏหมาย / ข้อมูลการผ่อนผันการปฏิบัติตามกฏหมาย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจากรายงานการจัดการพลังงานประจำปี ของอาคาร/โรงงานควบคุม จำนวนประมาณ 8000 แห่ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
การใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และขนส่ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf csv json xlsx xml
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xml xlsx json csv