Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ ที่ตั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด แบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วยชื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv url
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv url
การนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
Last update dataset : October 31, 2021  
zip xlsx jpg
รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน หรือ ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award ทั้งประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv url
เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2558 โดยข้อมูลจะแยกรายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
พื้นที่ป่าไม้แยกตามปี พ.ศ. 2558 (xlsx)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รายชื่อข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี ประกอบด้วยข้อมูล - รายการเหตุการณ์สำคัญทางทะเล - ชื่อทะเล - สถานที่ - จังหวัด - พิกัดที่ตั้ง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
พื้นที่การสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 (มาตรา 6 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เดิม)
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นเขตสำรวจศึกษาวิจัย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับ อบต. อบจ.ในพื้นที่ผลิต)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับเทศบาลและ อบต.นอกพื้นที่ผลิต)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx