Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
การผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นต้น การผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นสุดท้าย และปริมาณสำรองปิโตรเลียม Production, Consumption, Import (Net) of Primary...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
การผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นต้น การผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นสุดท้าย และปริมาณสำรองปิโตรเลียม Production, Consumption, Import (Net) of Primary...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
รายงานด้านความปลอดภัย ปี 2550- 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม  ปี 2550 - 2553  
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
จำนวนบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลงจะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls pdf
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
จำนวนบ่อน้ำบาดาล2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลง จะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls pdf
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv