Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำทั้งประเทศในรูปแบบ shape file และการนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น...
Last update dataset : February 16, 2022  
zip xlsx jpg shp
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์
Last update dataset : October 31, 2021  
shp url jpeg
พื้นที่การสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 (มาตรา 6 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เดิม)
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นเขตสำรวจศึกษาวิจัย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ใช้โปรแกรมแบบจำลองการจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp api
พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (1: 250,000 ) ได้จากการประเมินแผนที่ธรณีวิทยาที่มีหินปูนรองรับของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp api
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp api
ชั้นข้อมูลปริมาณการเก็บมูลฝอยพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิง(น้ำมัน-ก๊าซ) ในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งประตูระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Shapefile)
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งบ่อสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีบริการ ngv และ lpg จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ngv คือก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ โดยก๊าซ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1....
Last update dataset : October 31, 2021  
xml json pdf shp
ชั้นข้อมูลบึงรับน้ำแก้มลิง
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf