Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลงจะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls pdf
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลง จะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls pdf
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv