Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ,...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ...
Last update dataset : January 5, 2022  
csv xlsx