Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง จำนวน 10 สถานี ซึ่งมีความถี่ในการตรวจวัดทุก 6 นาที
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบนและค่าดัชนีอากาศที่ได้จากการตรวจสภาพอากาศประจำวัน จำนวน 10 สถานี ณ เวลา 07.00 น.
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนจุดตรวจวัดแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีการตรวจวัดค่า BOD ในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ค่า BOD เฉลี่ยของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนจุดตรวจวัดแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีการตรวจวัดค่า BOD ทั้งหมดในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการกำจัด แปรรูปขยะในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
พื้นที่ที่มีปัญหาขยะของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ช้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศราย 3 ชั่วโมงทุกสถานี ซึ่งเป็นการตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ เวลาตรวจวัด ประกอบด้วย 0100 0400 0700 1000 1300 1600 1900 2200 น. แสดงข้อมูลทุกสถานี(122-125...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
รายงานค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ ประเทศไทย 30 ปี (2524-2553) Thailand Climate Standard Normal value 1981-2010
Last update dataset : October 31, 2021  
api