Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง จำนวน 10 สถานี ซึ่งมีความถี่ในการตรวจวัดทุก 6 นาที
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบนและค่าดัชนีอากาศที่ได้จากการตรวจสภาพอากาศประจำวัน จำนวน 10 สถานี ณ เวลา 07.00 น.
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf