Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2558 โดยข้อมูลจะแยกรายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx