Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่การสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 (มาตรา 6 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เดิม)
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นเขตสำรวจศึกษาวิจัย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ใช้โปรแกรมแบบจำลองการจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp api
พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (1: 250,000 ) ได้จากการประเมินแผนที่ธรณีวิทยาที่มีหินปูนรองรับของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp api
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp api