Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx csv