Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำลังผลิต การผลิต ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด การใช้ การนำเข้า การส่งออก และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า Capacity, Generation, Peak, Consumption, Import, Export and Fuel Used.
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กำลังผลิต การผลิต ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด การใช้ การนำเข้า การส่งออก และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า Capacity, Generation, Peak, Consumption, Import, Export and Fuel Used.
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf