Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไปของประเทศไทยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-EB ประกอบด้วย รายชื่อโครงการ ข้อมูลพิกัด ประเภทโครงการ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv json