Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.รายชื่อโรงงานเอทานอล 2.ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก็สโซฮอล์ และปริมาณการใช้เอทานอล  3.ราคาเอทานอล  4.จำนวนสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน E20และE85...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สรุปจำนวนคนเข้าร่วมรับการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เป็นข้อมูล ประเภทผลิตภัณฑ์ รุ่นของผลิตภัณฑ์ และค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ปี 2552-2557
Last update dataset : October 31, 2021  
rdf
เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลง จะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls pdf
1.รายชื่อโรงงานไบโอดีเซล 2.ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซล และปริมาณการใช้ไบโอดีเซล 3.ราคาไบโอดีเซล 4.ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล 5.ราคาวัตถุดิบ 6.ปริมาณรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
ข้อมูลการส่งหรือไม่ส่งรายงานการจัดการประจำปี / ข้อมูลการมีผู้รับผิดชอบครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนตามกฏหมาย / ข้อมูลการผ่อนผันการปฏิบัติตามกฏหมาย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจากรายงานการจัดการพลังงานประจำปี ของอาคาร/โรงงานควบคุม จำนวนประมาณ 8000 แห่ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
การใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และขนส่ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้ อบต. อบจ. และเทศบาลทั่วประเทศ ปี 2553-2558
Last update dataset : October 31, 2021  
rdf
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf csv json xlsx xml
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xml xlsx json csv
นักวิจัยดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
Last update dataset : October 30, 2021  
csv api
ข้อมูลชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่ วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า วันที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า...
Last update dataset : January 20, 2021  
xlsx xls
การผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นต้น การผลิต/การใช้/การนำเข้าสุทธิของพลังงานขั้นสุดท้าย และปริมาณสำรองปิโตรเลียม Production, Consumption, Import (Net) of Primary...
Last update dataset : July 13, 2020  
xls
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะฝุ่น PW 2.5 จากสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 November 2019 ถึง 4 Febuary 2020
Last update dataset : March 4, 2020  
csv