Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลปริมาณไฟฟ้าทีผลิตได้จากโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 15 kw
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ระดับตำบลสำหรับประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xls