Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบการจัดทำ Open Data กรมทรัพยากรน้ำบาดาล data dictionary บ่อน้ำบาดาลภาครัฐที่เปิดเผยได้ และ meta data
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
จำนวนบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
จำนวนบ่อน้ำบาดาล2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xls