Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นข้อมูลศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะ ชุมชนประเภทโรงเรียน และ หมู่บ้าน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อสถานประกอบการ 2. สถานที่ตั้ง แบ่งเป็น ชื่อ ตำบล อำเภอ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม OTOP ประจำปีงบประมาณ 2557  ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ชื่อสถานประกอบการ - ชื่อประเภทสินค้า &...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv