Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนรุกขชาติในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนรุกขชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนรุกขชาติในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน , สิ่งอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนรุกขชาติในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนรุกขชาติในพื้นที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน ,...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
ข้อมูลสวนรุกขชาติในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา , ลักษณะภูมิประเทศ , จุดเด่นที่น่าสนใจ , พรรณไม้ในสวน , กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน , สิ่งอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : May 24, 2022  
html
เว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Last update dataset : April 11, 2022  
html
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Last update dataset : April 11, 2022  
pdf
คู่มืออาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...
Last update dataset : April 11, 2022  
pdf
“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า” จึงใช้เป็นตัวแทนของ อส.อส....
Last update dataset : April 8, 2022  
pdf
อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม...
Last update dataset : April 8, 2022  
pdf
รายงานสถิติผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
Last update dataset : April 8, 2022  
xls
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
Last update dataset : April 8, 2022  
pdf
รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
Last update dataset : April 8, 2022  
xls