Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
สดช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx xlsx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv docx xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-ตุลาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ปี 2559-2561 (มกราคม-ตุลาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx xls docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-กันยายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-กันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx xlsx xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-สิงหาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-สิงหาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx docx xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน(รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv xlsx docx