Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังมิได้ค้ำประกัน
Last update dataset : December 3, 2021  
csv rdf xlsx
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
Last update dataset : November 29, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
Last update dataset : November 29, 2021  
csv xlsx url
มาตรฐานผลตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์...
Last update dataset : November 23, 2021  
csv xlsx
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
Last update dataset : November 23, 2021  
csv xlsx
ค่าความนิยมเฉลี่ยของการรับชมโทรทัศน์ (เรตติ้ง) รายเดือนของแต่ละช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
Last update dataset : November 18, 2021  
xlsx
ข้อมูลประมาณการมูลค่าโฆษณารายเดือนของแต่ละช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
Last update dataset : November 18, 2021  
xlsx
ข้อมูลการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz)
Last update dataset : November 18, 2021  
xlsx
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
Last update dataset : November 16, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลสถิติการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของไทยในแต่ละปีแบ่งตามประเภทเจ้าของ และประเภทสิทธิบัตร
Last update dataset : November 8, 2021  
xlsx
ข้อมูลสถิติการยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในแต่ละปีโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียน
Last update dataset : November 8, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนเเรงงงานแบ่งแยกตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขาโดยแบ่งตามพื้นที่ระดับภาคของกลุ่มแรงงาน อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC)
Last update dataset : November 8, 2021  
xlsx
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบมีสมบัติตามที่มาตรฐานระบุหรือไม่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2563 โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Broadband Subscribers ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่ http://ttid.nbtc.go.th/
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ) Broadband Penetration per Household (%) ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ) Broadband Penetration per Population (%) ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต Internet Users ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่ http://ttid.nbtc.go.th/
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ) Fixed Line Penetration per Population (%) ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url