Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะมีการใช้งานอยู่ 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค๊ด (Com Code)...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกของไทย จะเป็นข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเก็บ เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้าสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้ารายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลภาพรวมทางการค้าจะบอกถึงสถานะการทางการค้าของไทย เมื่อจำแนกตามประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะมีการทำสถิติไว้เป็นรายเดือน...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
ข้อมูลราคาข้าวเปลือกนาปีรวมรายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร(โรงแรมที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมโรงแรมไทย)
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลสนามกอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร 1.ตลาด ในการนำเสนอหมายถึง ตลาดที่มีโครงสร้าง เป็นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญ ค้นหาจากโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ จะเป็นข้อมูลมูลค่า การส่งออกในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐไปประเทศต่าง ๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
เป็นข้อมูลที่ประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ค้นหาโดยระบุโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ จะเป็นข้อมูลมูลค่า การนำเข้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐจากประเทศต่าง ๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
เป็นข้อมูลที่ประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ค้นหาโดยระบุพิกัดศุลกากร จะเป็นข้อมูลมูลค่าการนำเข้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐจากประเทศต่าง ๆ จำแนกตามสินค้าตามพิกัดศุลกากร...
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
เป็นข้อมูลที่ประเทศไทย ส่งสินค้าไปไปประเทศต่าง ๆ ค้นหาโดยระบุพิกัดศุลกากร จะเป็นข้อมูลมูลค่าการส่งออก มีหน่วยเป็นไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ จำแนกตามสินค้าตามพิกัดศุลกากร 8 หลัก และ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
ข้อมูลการส่งออก นำเข้า ดุลการค้าและมูลค่าการค้า จำแนกตามประเทศ โดยกำหนดปี เดือน แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json