Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคานำเข้า
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาส่งออก
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาขายปลีก
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
Last update dataset : October 31, 2021  
url api