Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบรายปี
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
จัดเก็บจากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบรายปี จากผู้ที่โทรมาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx url
มีการจัดเก็บจำนวนและข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เหตุผลในการขอใช้งานระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx