Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบรายปี
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
จัดเก็บจากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะมีการใช้งานอยู่ 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค๊ด (Com Code)...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบรายปี จากผู้ที่โทรมาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
มีการจัดเก็บข้อมูลผู้บริการเป็นประจำเดือน โดยจัดเก็บจากจำนวนผู้ที่โทรมาสอบข้อมูล หรือผู้ที่สอบถามทางอีเมล์
Last update dataset : February 27, 2022  
url pdf
ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกของไทย จะเป็นข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเก็บ เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้าสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
คูมือการปฏิบัติงานของข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
url pdf
ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้ารายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx url
ข้อมูลภาพรวมทางการค้าจะบอกถึงสถานะการทางการค้าของไทย เมื่อจำแนกตามประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะมีการทำสถิติไว้เป็นรายเดือน...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
มีการจัดเก็บจำนวนและข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เหตุผลในการขอใช้งานระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญ ค้นหาจากโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ จะเป็นข้อมูลมูลค่า การส่งออกในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐไปประเทศต่าง ๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
เป็นข้อมูลที่ประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ค้นหาโดยระบุโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ จะเป็นข้อมูลมูลค่า การนำเข้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐจากประเทศต่าง ๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
เป็นข้อมูลที่ประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ค้นหาโดยระบุพิกัดศุลกากร จะเป็นข้อมูลมูลค่าการนำเข้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐจากประเทศต่าง ๆ จำแนกตามสินค้าตามพิกัดศุลกากร...
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
เป็นข้อมูลที่ประเทศไทย ส่งสินค้าไปไปประเทศต่าง ๆ ค้นหาโดยระบุพิกัดศุลกากร จะเป็นข้อมูลมูลค่าการส่งออก มีหน่วยเป็นไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ จำแนกตามสินค้าตามพิกัดศุลกากร 8 หลัก และ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
ข้อมูลการส่งออก นำเข้า ดุลการค้าและมูลค่าการค้า จำแนกตามประเทศ โดยกำหนดปี เดือน แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ
Last update dataset : October 31, 2021  
xml csv json
ข้อมูลการส่งออกจำแนกประเทศตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนดปี เดือน สินค้าที่ต้องการ แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ
Last update dataset : October 31, 2021