Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามภาคและจังหวัด    เป็นข้อมูลจากการสำรวจภภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ครัวเรือน  ...
Last update dataset : February 5, 2020  
csv xls xlsx
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด                                 ...
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv xlsx