Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มการรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
Infographhic ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบมีสมบัติตามที่มาตรฐานระบุหรือไม่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ.2565
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม รายไตรมาส
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
jpg pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf jpg
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สถิติจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2563 โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Broadband Subscribers ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่ http://ttid.nbtc.go.th/
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf