Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Last update dataset : May 2, 2022  
csv
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น
Last update dataset : April 11, 2022  
xlsx
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำกำไรอันเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
เป็นการเปรียบเทียบยอดขายของธุรกิจในระยะเวลาต่างกัน เพื่อบอกถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับยอดขายในปีที่ผ่านมา
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
เป็นการพิจารณาว่ารายได้จากการขายที่เกิดขึ้น 100 บาท ธุรกิจสามารถสร้างกำไรสุทธิได้กี่บาท หากค่าที่ได้ออกมาในอัตราส่วนที่สูง...
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
เป็นการพิจารณาว่าธุรกิจมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้มากเพียงพอต่อภาระดอกเบี้ยจ่ายมากน้อยเพียงใด
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
รายงานจำนวนผู้รับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทองค์กร แยกตามปีงบประมาณ
Last update dataset : April 8, 2022  
csv
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)...
Last update dataset : April 4, 2022  
csv xlsx
ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : April 4, 2022  
csv
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบมีสมบัติตามที่มาตรฐานระบุหรือไม่...
Last update dataset : March 28, 2022  
csv xlsx
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
Last update dataset : March 28, 2022  
csv xlsx
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์...
Last update dataset : March 28, 2022  
csv xlsx
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2565
Last update dataset : March 21, 2022  
pdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : March 17, 2022  
csv rdf pdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : March 16, 2022  
csv pdf rdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : March 16, 2022  
pdf csv rdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : March 16, 2022  
pdf csv